1. Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là gì? 

Thuế suất ưu đãi đặc biệt là thuế suất được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc là vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Theo đó thì hàng hóa là hàng nhập khẩu từ các nước hoặc khu vực có ký kết hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương với nhau thì sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

Thuế suất ưu đãi được áp dụng khi hàng hóa nhập khẩu vào thị trường trong nước, đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam. 

Tức là hàng nhập khẩu từ các nước hoặc là khu vực có ký kết hiệp định thương mại song phương hoặc là đa phương thì sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ví dụ như là ACFTA (ASEAN- Trung Quốc), ATIGA (ASEAN - Việt Nam), VJEFA ( Việt Nam - Nhật Bản)...

 

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

Ban hành kèm theo nghị định 150/2017/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất VN- EAEU FTA) và Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện hiệp định VN - EAEU FTA giai đoạn 2018- 2022

Các chủ giải và quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa được thực hiện theo doanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên hệ thông hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của tổ chức hải quan thế giới. 

Cột " Mã hàng " và cột " Mô tả hàng hóa" được xây dựng trên cơ sở danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã 8 số hoặc là 10 số

Cột " Thuế suất VN-EAEU FTA (%)" thuế suất áp dụng cho từng năm, được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Ký hiệu " *" hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VN- EAEU FTA tại thời điểm tương ứng

Ký hiệu " Q" hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ liên minh kinh tế Á- Âu và các nước thành viên với thuế suất trong hạn ngạch được chi tiết tại danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất nhập khẩu trong hạn ngạch để thực hiện hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2018- 2022; lượng hạn ngạch để thực hiện hiệp định VN- EAEU FTA do Bộ Công Thương công bố và mức thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính Phủ tại thời điểm nhập khẩu. 

3. Điều kiện áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

Căn cứ theo điều 4 của nghị định 150/2017/NĐ-CP quy định biểu thế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa một bên là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018- 2022 thì có quy định về điều kiện áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như sau: 

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VN-EAEU FTA phải đáp ứng đủ các điều kiện như là:

1. Thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo nghị định này. 

2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của hiệp định VN-EAEU FTA bao gồm các nước

- Cộng hòa Ác- mê- ni -a

- Cộng hòa Bê- la - rút

- Cộng hòa Ca-dắc-xtan

- Cộng hòa Cư-rơ-gư-xtan

- Liên bang Nga

- Các nước thành viên khác của liên minh Kinh tế Á- Âu

- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước) 

3. Hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu ( cộng hòa ác- mê-ni-a, cộng hòa Bê-la-rút, cộng hòa Ca- dắc- xtan, cộng hòa cư- rơ-gư-xtan, Liên bang Nga, các nước thành viên khác của liên minh Kinh tế Á- Âu) vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định

4. Đáp ứng được các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN-EAEU FTA, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O) mẫu EAV, theo quy định pháp luật hiện hành.

Như vậy thì biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga theo như quy định của nghị định 150/2017/NĐ-CP sẽ được thực hiện trong giai đoạn năm 2018- 2022. Bên cạnh đó thì ngày 08/03/2022 Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt duyệt Danh mục biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (AHNT 2022) theo kế hoạch thì các cam kết về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong hiệp định VN- EAEU FTA cần được chuyển sang AHTN 2022 để đảm bảo sự đồng bộ hóa pháp luật trong nước. 

Theo như dự thảo thì biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VN- EAEU FTA theo AHTN 2022 giai đoạn 2022 -2027 bao gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất cho từng năm, kể từ năm 2022 đến hết ngày 31/12/2027. 

Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bình quân cho từng năm sẽ là như sau: Năm 2022 sẽ là 3.25%, năm 2023 là 2.95%, năm 2024 là 2.66%, năm 2025 sẽ là 2.36% và năm 2027 sẽ là 2.34%

Liêng Bang Nga là một nước thành viên của Hiệp định thương mại tự do giữ một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là liên minh kinh tế Á -Âu, vì vậy thì nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Điều kiện để hàng hóa được áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu hàng hóa từ Liên Bang Nga về thì sẽ thực hiện theo nghị định 150/2017/NĐ-CP 

Liên Bang Nga là một nước thành viên của Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh kinh tế Á - Âu, vì vậy, khi nhập khẩu hàng hóa về sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Điều kiện để hàng hóa được áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu hàng hóa từ Liên Bang Nga về thực hiện theo quy định của Nghị định 150/2017/NĐ-CP như sau:

  • Hàng hóa thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo nghị định 150/2017/NĐ-CP
  • Được nhập khẩu vào Việt Nam từ Liên Bang Nga
  • Được vận chuyển trực tiếp từ Liên Bang Nga vào Việt Nam

  •  

    Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O - Certificates of origin) form EAV theo quy định.

    Như vậy, từ ngày 01/01/2018 hàng hóa nhập khẩu từ Liên Bang Nga về Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các quy định trên sẽ được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.