Đăng ký hải quan điện tử

mau-dang-ky-tham-gia-thu-tuc-hai-quan-dien-tu.xls

Mẫu cam kết

14:02 - 15/07/2020

mau-cam-ket.doc

mau-de-nghi-huong-dan-khai-hai-quan-dien-tu.pdf

huong-dan-doanh-nghiep-khai-bao.doc

dang-ky-tham-gia-hai-quan-dien-tu.doc

giay-dang-ky-cap-chung-thu-so-vnpt-ca-cho-to-chuc-doanh-nghiep.doc

Bản đăng ký ECUS

14:00 - 15/07/2020

ban-dang-ky-ecus.doc

phieu-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep.doc